Архив за октомври, 2021

петък, октомври 22nd, 2021

16854-18176 -за община

IMG_0006


понеделник, октомври 11th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 97 248 лева се прибавя сумата  170 021 лева и сумата става 267 269

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 291 709 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  338 709  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 800 лева и за оценки става 3 700 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 700 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става

2 900 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 300 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:

19. 520 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II-46 кв.26 с.Чепино 
20. 132 кв.м. придаваемо към УПИ IV-150 кв.17 с.Егълница
21. УПИ I-164 кв.13 находящ се в с.Сирищник ведно с изградените в имота масивна сграда ОУ и  масивна сграда „Общежитие“
22. 111 кв.м. придаваемо към УПИ II-237 кв.26 с. Лобош
23. 156 кв.м. придаваеми към УПИ I-71кв.30 Калище
24. 72 кв.м. придаваеми към ПИ-456 кв.6 с.Сирищник
25. УПИ VI кв.3 с.Светля с площ 1441 кв.м.

четвъртък, октомври 7th, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 97 248 лева се прибавя сумата  155 611 лева и сумата става 252 859

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 277 299 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  324 299  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 700 лева и за оценки става 3 600 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 700 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става

2 800 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 100 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 19, 20, 21, 22, 23, 24:

19. 520 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II-46 кв.26 с.Чепино

 

20. 132 кв.м. придаваемо към УПИ IV-150 кв.17 с.Егълница
21. УПИ I-164 кв.13 находящ се в с.Сирищник ведно с изградените в имота масивна сграда ОУ и  масивна сграда „Общежитие“
22. 111 кв.м. придаваемо към УПИ II – 237 кв.26 с. Лобош
23. 156 кв.м. придаваеми към УПИ I-71кв.30 Калище
24. 72 кв.м. придаваеми към ПИ-456 кв.6 с.Сирищник

 


петък, октомври 1st, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ковачевци  на основание чл. 28б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, съобщава, че са изработени:

  1. Помощен план да ПИ 1167 местн. Весен чукар в землището на с. Ковачевци попадащ в плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за имоти за местн. Весен чукар в землището на с. Ковачевци
  2. Проект за изменение с попълване на нов имот с планоснимачен № 11 от кадастрален район 718, местн. Косачки рид, в землището на с. Ковачевци на плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  3. Проект за изменение с попълване на нов имот с планоснимачен № 6 от кадастрален район 869 местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци на плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  4. Скица – проект за ПИ 450 от кадастрален район 60 по плана на новообразуваните имоти по § по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци
  5. Проект за изменение на плана на новообразуваните имоти за кадастрален район 853 имоти с пл. № 18 и 31 местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци по плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ Помощен план и План на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация могат да се подават от заинтересованите лица до кмета на община Ковачевци. срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

Възложител на плановете са е областен управител на област Перник.

Плановете  са  изложени  за  разглеждане  в  сградата на община Ковачевци, етаж 2-ви, стая № 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


петък, октомври 1st, 2021

 

О Б Я В Л Е Н И Е

43/29.09.2021 г.

 

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване на имот с нов планоснимачен номер 8 с попадащите в него сгради по кадастралния план на село Егълница, мах. „ Класанова”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Нина Димитрова Димова – Класанова    

            В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

42/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява скица- проект на поземлен имот с планоснимачен номер 1210, мах. „Беловска”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Методи Кирилов Евтимов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

41/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо заснемане на ПИ №4, жилищна и стопанска сгради, махала „ Тутунджия”, село Косача, общ. Ковачевци, област Перник.Възложител: Иво Райчев Иванов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 О Б Я В Л Е Н И Е

40/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява   геодезическо заснемане на ПИ №4, жилищна и стопанска сгради, махала „ Тутунджия”, село Косача, общ. Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

39/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване кадастралния план на село Егълница, общ. Ковачевци, обл. Перник със застроено, дворно място в махала „ Беловска”. Възложител: Елеонора Бориславова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

38/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  попълване на кадастралния план на село Егълница, мах. „ Гъскова” с поземлен имот № 5 и застроените в имота сгради, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител : Елза Николова Стоилова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                     

                                                                                            Община Ковачевци

 О Б Я В Л Е Н И Е

37/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 6 и попадащите в него сгради по кадастралния план на село Егълница, махала „ Гъскова”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Емилия Райчова Стоименова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

36/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо заснемане на имот и сграда в имот от Карта с идентификатор 37513.65.123, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Михаил Петров Антонов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

35/03.06.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява неурегулиран поземлен имот №2,  находящ се в махала „ Пуева”, село Косача, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Явор Христов Стаменов

            В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци