Архив за октомври 1st, 2021

петък, октомври 1st, 2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ковачевци  на основание чл. 28б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, съобщава, че са изработени:

  1. Помощен план да ПИ 1167 местн. Весен чукар в землището на с. Ковачевци попадащ в плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за имоти за местн. Весен чукар в землището на с. Ковачевци
  2. Проект за изменение с попълване на нов имот с планоснимачен № 11 от кадастрален район 718, местн. Косачки рид, в землището на с. Ковачевци на плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  3. Проект за изменение с попълване на нов имот с планоснимачен № 6 от кадастрален район 869 местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци на плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  4. Скица – проект за ПИ 450 от кадастрален район 60 по плана на новообразуваните имоти по § по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци
  5. Проект за изменение на плана на новообразуваните имоти за кадастрален район 853 имоти с пл. № 18 и 31 местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци по плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ Помощен план и План на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация могат да се подават от заинтересованите лица до кмета на община Ковачевци. срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

Възложител на плановете са е областен управител на област Перник.

Плановете  са  изложени  за  разглеждане  в  сградата на община Ковачевци, етаж 2-ви, стая № 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


петък, октомври 1st, 2021

 

О Б Я В Л Е Н И Е

43/29.09.2021 г.

 

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване на имот с нов планоснимачен номер 8 с попадащите в него сгради по кадастралния план на село Егълница, мах. „ Класанова”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Нина Димитрова Димова – Класанова    

            В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

42/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява скица- проект на поземлен имот с планоснимачен номер 1210, мах. „Беловска”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Методи Кирилов Евтимов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

41/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо заснемане на ПИ №4, жилищна и стопанска сгради, махала „ Тутунджия”, село Косача, общ. Ковачевци, област Перник.Възложител: Иво Райчев Иванов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 О Б Я В Л Е Н И Е

40/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява   геодезическо заснемане на ПИ №4, жилищна и стопанска сгради, махала „ Тутунджия”, село Косача, общ. Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

39/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване кадастралния план на село Егълница, общ. Ковачевци, обл. Перник със застроено, дворно място в махала „ Беловска”. Възложител: Елеонора Бориславова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

38/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  попълване на кадастралния план на село Егълница, мах. „ Гъскова” с поземлен имот № 5 и застроените в имота сгради, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител : Елза Николова Стоилова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                     

                                                                                            Община Ковачевци

 О Б Я В Л Е Н И Е

37/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 6 и попадащите в него сгради по кадастралния план на село Егълница, махала „ Гъскова”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Емилия Райчова Стоименова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

36/29.09.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо заснемане на имот и сграда в имот от Карта с идентификатор 37513.65.123, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Михаил Петров Антонов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

35/03.06.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява неурегулиран поземлен имот №2,  находящ се в махала „ Пуева”, село Косача, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Явор Христов Стаменов

            В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци