Архив за април, 2022

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

четвъртък, април 21st, 2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 150 220  лева се прибавя сумата 12 128 лева и сумата става 162 348

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 314 348 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  361 348  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 200 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 3 500 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 500 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става

2 600 лв.

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 100 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 18, 19, 20:

 

18. 35 кв.м.  към УПИ IV-246 кв.25 с.Лобош
19. 110 кв.м. към УПИ IX-272 кв.23 с.Косача
20. УПИ VIII-78 кв.11a с площ 1060 кв.м. с.Сирищник

 


О Б Я В Л Е Н И Е №10/19.04.2022г

вторник, април 19th, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

10/19.04.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на кадастрален план неурегулирано дворно място поземлен имот 1, махг. Миндийска, с. Егълница, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Евелина Тодорова Симеонова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №9/19.04.2022г

вторник, април 19th, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

9/19.04.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имот с нов планоснимачен номер 1174 по плана на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Георги Станков Митов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №8/19.04.2022г

вторник, април 19th, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

8/19.04.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 10 и попадащите в него съществуващи сгради по плана на с. Егълница, мах. Лятовци, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Светла Илиева Стоянчова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


О Б Я В Л Е Н И Е №7/19.04.2022г

вторник, април 19th, 2022

О Б Я В Л Е Н И Е

7/19.04.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имот с нов планоснимачен номер 6 и попадаща в него двуетажна масивна жилищна сграда по кадастралния план на с. Косача, мах. Тутунджия, общ. Ковачевци, обл. Перник.Възложител: Огнян Александров Михайлов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

вторник, април 12th, 2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 150 220  лева се прибавя сумата 1 072 лева и сумата става 151 292

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 303 292 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  350 292  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 200 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 400 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 900 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 18,19:

 

18. 35 кв.м.  към УПИ IV-246 кв.25 с.Лобош
19. 110 кв.м. към УПИ IX-272 кв.23 с.Косача

 


вторник, април 5th, 2022

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

             ОБЛАСТ ПЕРНИК

    с. Ковачевци 2450; тел.0884705034/0884705038

                        kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 150 000  лева се прибавя сумата 220 лева и сумата става 150 220

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 302 220 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  349 220  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 000 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 200 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 700 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 16,17:

 

16. 10 кв.м.  към УПИ XIX-1093 кв.44 с.Ковачевци
17. 20 кв.м. към УПИ VI-59 кв.12 с.Светля