Обяви » Обявление

№12/04.07.2017 г.


Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявяваПопълване на имоти нови планоснимачни номера 2,3 и съществуващите сгради по кадастрален план на с.Егълница, махала „Лятовци”,община Ковачевци, с възложители: Иван Йорданов Стоилов и Наташа Крумова Лятова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 12