Обяви » Обявление

№14/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезически план, махала „Малинова”, с.Косача, община Ковачевци, с възложител: Теодора Любомирова Атанасова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 14