Обяви » Обявление

№16/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план – имот номер 12, мах. „Джалева”, с.Калище, община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Зана Владимирова Дамянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 16