Обяви » Обявление

№18/04.07.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имот номер 2 и съществуващите сгради по кад.план на с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Илинка Николова Кръстева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 18