Обяви » Обявление

№19/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезическо заснемане на почивка база „Свети Никола”, попадаща в землището на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Радомир Метали АД

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци

обявление 19