Обяви » Обявление

20/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Помощен план за ПИ 1167, м.”Весен Чукар”, с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Маргарита Василева Михайлова .

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 20