Обяви » Обявление

№21/13.07.2017 г.


Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявяваразглеждане на попълване на имот нов планоснимачен номер 1121 и съществуващата паянтова стопанска сграда по кадастралния план на с.Лобош, община Ковачевци, с възложител: Христо Боянов Клинчарски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление 21