Обяви » Обявление

№22./13.07.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на попълване на кадастрален план на имот номер 6, махала „Джалева”, с.Калище, община Ковачевци, с възложител: Златка Владимирова Джалева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 22