Новини »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-254/31.07.2017 год.

           О Б Я В Я В А М:

 

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот – УПИ V-153  кв. 102, находящ се в стопанския двор на с.Егълница, община Ковачевци с площ 4 234 кв.м. с  граници по скица:

ИЗТОК:ПЪТ , ЗАПАД: Улица/ 110 а-110/, СЕВЕР: УПИ ІІІ -153, ІV-153, кв. 102, ЮГ: Край на регулация, с  начална цена 17 152 лева с ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.09.2017 г.  от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 04.09.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 04.09.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 04.09.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79