Обяви » Заповед ТСУ

№ …….. / …..………г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т.13  от ЗМСМА,чл.53, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър  и т.2 от Протокол 6/04.07.2017г. на комисия по Закона за кадастъра и имотния регистър 

   О Д О Б Р Я В А М :

            Попълване на нов неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №2 и триетажна масивна жилищна сграда ЗП 38 кв.м.; Масивна жилищна сграда ЗП 50 кв.м.; Паянтова жилищна сграда ЗП 43 кв.м.; Масивна стопанска сграда ЗП 37 кв.м.; Паянтова стопанска сграда ЗП 21 кв.м.; Паянтова стопанска сграда ЗП 24 кв.м.; Паянтова стопанска сграда ЗП 10 кв.м. по кадастралния план на с. Ракиловци, обл.Перник

             Площа на новия имот с планоснимачен №2 с.Ракиловци община с.Ковачевци – 983кв. м .

Настоящата заповед  подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет / дневен срок от датата на съобщаването й пред административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

………………………………….

Иво Симеонов

Вр.И.Д. Кмет на община Ковачевци                      

 

Заповед