Обяви » Обявление

№29/16.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява             Попълване на имот нов планоснимачен номер 4 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, мах. „Лятовци”,община Ковачевци, с възложител: Костадинка Станкова Аначкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 29