Обяви » Обявление

30/16.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за изменение за ПУП-План за регулция за УПИ IV-238, кв.26, с.Лобош, община Ковачевци, с възложители: Божил Стоянов Илиев и Сотир Божилов Стоянов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 30