Обяви » Обявление

№31./16.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Ракиловци, мах. „Динови”, община Ковачевци, с възложител: Александър Самуилов Миланов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 31