Обяви » Обявление

№32/16.08.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложители: Емил Методиев Георгиев и Ана Цветанова Цветанова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 32