Обяви » Обявление

33/18.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти нови планоснимачни номера 1 и 2 (стар пл.номер 1) по кадастралния план на с.Егълница, мах.”Врабчанска”, община Ковачевци, с възложител: Ивайло Симеонов Димев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 33