Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№38/21.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване Кадастралния план на с.Косача, общ. Ковачевци, с поземлени имоти 143 и 373 в мах. „Груева”, с възложители: Зонка Борисова Алексова, Н-ци на Венка Борисова Иванова, Н-ци на Младен Борисов Младенов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци