Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№39/22.08.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ IV-156,кв. 101 по рег.план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци