Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№40/22.08.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява     Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II, УПИ IV-общ. в кв.105 и УПИ XVIII-общ. кв.49 по рег.план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци