Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

42/18.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява   инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци” с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.