Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/20.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява План за изменение на ПУП – План за регулация и Проект за частичен подробен план за застрояване, който засяга ПИ62, с.Лобош, община Ковачевци, с възложители: Борис Иванов Ситарски и Ангелина Иванова Ситарска.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.