Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

45/20.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект ЧИ на ПУП – ПЗ – Промяна предназначението на ПИ 110002 по КВС на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Петър Огнянов Митев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.