Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№46/26.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Доставка за пречиствателна станция – аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадни води за нуждите на ЦНСТ за възрастни хора с деменция – 2бр. с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.