Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

47/26.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезическо заснемане на дворно място – ПИ 4, с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци, с възложител: Мирчо Николов Методиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.