Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№48/28.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имот нов планоснимачен номер 3 и съществуващите сгради по кадастралния план на с. Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Тодор Станимиров Лазаров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.