Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

49/29.09.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план – имот номер 20, махала „Беловска”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Антон Асенов Антов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.