Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№50/03.10.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имоти нови планоснимачни номера 21 и 22 и съществуващите сгради, попадащи в ПИ 21 по кадастралния план на с.Егълница, махала „Беловска”, община Ковачевци, с възложител: Андрей Върбанов Беловски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.