Обяви » Обявление

52/23.10.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен номер 4 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Класанова”, община Ковачевци, с възложител: Александър Стефанов Класанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление номер 52