Актуална тема » Заповед № РД 338/26.10.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци за определяне границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Заповед № РД 338 от 26 октомври 2017 г.