Обяви » Обявление

№53/26.10.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, който засяга УПИ VII-257, кв.19 по плана на с.Косача, община Ковачевци, с възложител: Иван Първанов Ковачев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 53