Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 352/10.11.2017 год.

 О Б Я В Я В А М:

 Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на имот  – частна  общинска собственост, а именно:

          1. Общинско помещение №3 – за СОТ,  с площ 11.71 кв.м., находящо се в масивна сграда Автогара със застроена площ 206 кв.м. построена 1982 г. на един етаж с дворно място 2700 кв.м. в УПИ X, кв.47 с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,  за срок от 3 /три/ години, при начална месечна наемна цена в размер на 11.71 лева/ единадесет  лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС.

      Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.12.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

      Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.12.2017г./включително/

      Цена на комплект тръжна документация  в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

      Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.12.2017г. год./включително/

       Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 19.12.2017 г . /включително/

     Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 Телефон за контакти: 0889 74 75 79

обява търг 20.12.2017г