Обяви » Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 358/14.11.2017год.

 

          О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № I, кв.55 с площ

724  кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

ИЗТОК: УПИ II, кв.55

ЗАПАД: Зелени площи

СЕВЕР: Улица

ЮГ: УПИ XXXV, кв.55

С начална тръжна цена 8 695 лева без ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.12.2017 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.12.2017 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.12.2017 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.12.2017 г. в деловодството на Община Ковачевци.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 1 кв. 55 с. Ковачевци