Обяви »

ДО ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНУШЕВА

Ж.К. ЗОНА Б-18, БЛ.13, ЕТ.12, АП.67

ГР.СОФИЯ

Обявление №55/16.11.2017г.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме, че за установен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за строеж: Преустройство на сграда в микроцех за сушене и пакетиране на зеленчуци, билки и гъби, находящ се в УПИ  XIII-142, кв. 17 по плана на с.Егълница, община Ковачевци е съставена Заповед №РД-317/09.10.2017г. на Кмета на община Ковачевци за премахване на незаконен строеж.

Със съдържанието на Заповед №РД-317/09.10.2017г може да се запознаете в сградата на община Ковачевци, Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие”.