Обяви » Обявление

№57/23.11.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 3 по кадастралния план на с.Ковачевци, мах. „Весина”, община Ковачевци, с възложител: Калоян Бориславов Михалков и Веска Стоянова Михалкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 57