Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№58/27.11.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждането на експертен съвет на помощен план за ПИ 967.12 в с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Румен Йорданов Миланов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.