Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№59/01.12.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1135 по кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Найден Иванов Миладинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.