Обяви »

Проект за частично изменение на Подробен Устройствен План – план за регулация за УПИ VII-257, кв.19 по плана на с.Косача, община Ковачевци, област Перник

SKM_C25817121409511

SKM_C25817121409520