Обяви » П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ПРЕЗ 2018 г.

Годишна програма 2018