Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№1/09.01.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Косача, махала „Карадакова”, община Ковачевци, с възложител: Петър Боянов Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.