Обяви »

З А П О В Е Д

№ РД 5 от 09.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 01/02.02.2018г.,

Относно    изработване на   План застрояване /ПЗ/ в частта за  ПИ  № 4   и  ПИ № 5, махала „Водениците“, с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, като се предвиди отреждане  на ПИ 4 за „Жилищно застрояване“ и ПИ 5 за „Къща  за гости“

SKM_C25818010916230