Обяви » Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -15/17.01.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

 

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – УПИ ІV-156, кв.101, находящ се в стопанския двор на с. Егълница, община Ковачевци, с площ  1 500 кв.м. с граници по скица ИЗТОК: УПИ III-156, УПИ I-156, кв. 101; ЗАПАД: Свободни площи, СЕВЕР: Асфалтов път;  ЮГ: Улица /105а-104а-104б/, с начална цена  6 153  /шест  хиляди сто петдесет и три /  лева  с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.02.2018г.  от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.02.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.02.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.02.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

Обява търг 20.02.2018г.