Актуална тема »

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и

Доклад за екологична оценка


           Община Ковачевци

 

обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на обществено обсъждане по предварителния проект на Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително и на консултации по Доклад за Екологична оценка към него по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.).

 

  1. 1.    Информация за контакт с Възложителя

 

      Община Ковачевци, със седалище и административн адрес на управление село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, ЕИК 000386694, представляванa от Васил Кирилов Станимиров в качеството му на кмет за Община Ковачевци

Пълен пощенски адрес: 2450, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,

Телефон: 0886 747178

E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg        

Лице за контакти:  Бойка Лозанова, 0886 747178

 

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Предварителният проект за Общ устройствен план на община Ковачевци е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие – Общият устройствен план  на Община Ковачевци предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) теритериален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана – Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия , средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции…

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Ковачевци се разработва в две фази:

v Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

v Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата на общинската администрация на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок в 10,00 ч. на 15.03.2018 година.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Ковачевци. Приложението му е приоритет на Възложителя.

  1. 1.        Място за публичен ДОСтЪП – Предварителен проект на ОУП на община Ковачевци, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на заинтересованите :

-           В Центъра за административно обслужване  в сградата на общинската администрация Ковачевци всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в периода от 22.01.2018 година до  15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на Възложителя – http://www. kovachevtsi.com /  в периода от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Перник  – www.riosv-pernik.com/ в периода от от 22.01.2018 година до 15.03.2018 година.

-           Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 2450 село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, на Е-mail адресите на общината oba_kovachevtsi@abv.bg         или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ гр. Перник 2304, ул. „Бл. Гебрев“ № 15, ет. 1, e-mail: riew_pernik@abv.bg

 

С всички материали можете да се запознаете на адрес  http://kovachevtsi.com/?page_id=10935