Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.15, ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх. № 08-00-369(4)/23.01.2018г. от РИОСВ- Перник относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка              № ПЕ-1-ЕО/2018г. на  „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”, с възложител Община Ковачевци, уведомявамe обществеността и всички заинтересовани лица, че на 23.01.2018г. е издадено Решение №ПЕ-1-ЕО/2018г. на РИОСВ – Перник, да не се извършва екологична  оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Ковачевци 2017г.- 2020г.”

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 25.01.2018г, за период от 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или Административен съд Перник в   14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица  по реда на Административно- процесуалния кодекс.

 Решение ЕО

PUO_Kovachevsti_2020_06.12.2017