Обяви »

ДО

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ РАДОСЛАВОВ

ГР. СОФИЯ

Ж.К. ДРУЖБА № 417, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 17

 

ДО

МАРИЯ ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА

ГР. СОФИЯ

УЛ. ПЛАЧКОВИЦА №2, ЕТ. 6, АП. 32

 

ДО

БОРИСЛАВА ИВАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

ГР. СОФИЯ

БУЛ. МАКЕДОНИЯ № 16, ЕТ. 3, АП. 38

 

ДО

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

ГР. СОФИЯ

УЛ. ДАМЯН ГРУЕВ № 21, ЕТ. 6, АП. 19

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със заявление с вх. № З – 796/27.11.2017г. от  Силвия Вълчева Милчева – пълномощник на Румен Миланов – наследник на Йордан Миланов Михалков, в деловодството на община Ковачевци e депозиран помощен план за възстановяване на имот по §4 от ЗСПЗЗ.

Съгласно изготвеният помощен план бившият имот признат за възстановяване на н-ци на Йордан Михалков попада върху имоти № 1, К.Р. 967, местн. Циганка, с. Ковачевци, собственост на Радослав Радославов и Мария Радославова, както и върху имот № 2, К.Р. 967, мест. Циганка собственост на Десислава Бакърджиева и Борислава Бакърджиева.

С изготвеният помощен план можете да се запознаете в дирекция „ТУЕПМР” в Община Ковачевци.Възражения срещу изготвеният помощен план можете да подавате в деловодството на община Ковачевци, в 14 – дневен срок.