Обяви » Обявление

№2/12.02.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на поземлен имот 558 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Ляшкова”,община Ковачевци, с възложител: Бойка Миткова Димитрова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №2 – 12.02.2018г.