Обяви » Обявление

№3/12.02.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване на имот нов планоснимачен номер 1170 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Ковачевци, махала„Ляшкова”, община Ковачевци, с възложител: Бойка Миткова Димитрова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №3 – 12.02.2018г.