Обяви » З А П О В Е Д

№РД53/14.02.2018г.

с.Ковачевци

      На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №268/31.01.2018г. от Протокол №30 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2018 г.
 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

           Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Лобош, на територията  на община Ковачевци, както следва:

С. ЛОБОШ – виж файла

Заповед № 53