Обяви » Обявление

№5/20.02.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на попълване напоземлен имот и сградите в него, махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Славчо Тодоров Костадинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №5